ዝኮነ ሕቶ ኣለኩም ድዩ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ እዚ ውይድማ ብዛዕባ ካልእ  ሓቤሬታታት?  ናብ Refugee Info Bus ብቃንቃ ኣዴኩም ክትስዱልና ትክእሉ ኢኩም

ሂወት ኣብ ሰሜን ፈረንሳ

  • Facebook

ናይ ዕቁባ ምሕታት ሓበሬታት

እ ዚ ና ይ ሓበሬታ ሰነ ዳት ተመራመር ቲ ና ይ ሓበሬታ ንስ ደተኛታት ኣ ብ ጉዕ ዞ ካብ እ ሙና ት ምን ጭታት ከም Right to Remain፣ Refugee Councilን Europa.EUን ተወኪሶም ዘ ዳለዉዎ እ ዩ ። . እ ዚ ሓበሬታ እ ዚ መተካእ ታ ና ይ ብጠበ ቃታት ና ይ ዕ ቁባ ዝዋሃ ብ ምኽሪ ኣ ይኮነ ን። ሕጊ ና ይ ዕ ቁባ ይቃያየ ር እ ዩ ፣ ጉዳያት ከኣ ካብ ነ ንሕድሕዶም ይፈላ ለ ዩ እ ዮም። ስለዚ ን ዘ ይበ ራሃ ልኩም ነ ገ ር ኩሉ ግዜ ኪኢላ ታት ና ይ ሕጊ ክትሓቱ ይግባእ ። 

ናይ ዕቁባ ምሕታት ሓበሬታት ቪድዮታት  ምስ  'Right to Remain'

መእተዊንዕቑባኣተሓትታ-ከምስደተኛኣፍልጦንምርካብምሕታት።

ናይ ዕቑባ ኣተሓትታ ኣብ ዩከይ፡ ሓፈሻዊ ቃለመጠየቕ

አብዓዲእንግሊዝዕቑባምሕታት፡ናይመጻረዪቃለመጠየቕ

ናይዕቑባሕቶኹምድሕሪምንጻጉ

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram