ፖሊስ እንታይ ዓይነት ሰነዳት ይህቡኒ?

ክልተ(2) ዓይነት ሰነዳት ካብ ፖሊስ ክትቕበል ትክእል :

 

  1.  “Procès Verbal”   ከምኡ`ውን/ወይ ድማ

  2. An “Obligation de Quitter le Territoire Français” (OQTF)

 

“Procès Verbal” ማለት እንታይ ማለት እዩ? 

 “Procès verbal” ማለት ኣብ ዝኮነ ኣጋጣሚ ዝምዝገበሉ ሰነድ ብፖሊስ ዝተጻሕፈ እዩ።ናይ proces verbal ሰነድ ኣብዞም ዝስዕቡ ክትቕበል ትክእል (1) ፖሊስ ናይ መንነት ምርግጋጽ ምስ ሓዙካ እትወሃቦ፡ ወይ ድማ  (2) ምስ ተኣሰርካ (ኣብ “garde à vue” ምስ ዘቀምቱካ) ምክንያቱ እቶም ፖሊስ ገበን ጌርካ ወይ ድማ ክትገብር ሓሲብካ እሎም ምስ ዝጥርጡሩካ።

እዚ “procès verbal”  ዝበሃል ብፖሊስ ደጊምካ ንከይትእሰር ኣይከላከለልካን እዩ (ወላ ውን  ኣብ ህሉው ኩነታት ኣብ ካሊስን ዳንኬርክን እዚ ሰነድ ሕዝካ ከለካ  ደጊሞምም ዘያስሩካ እንተ ኮኑ)።

 

እንተ ደኣ ናይ Procès Verbal   ሰነድ ተቀቢልካ እንታይ ክትገብር ኣለካ?  

ዝኮነ ናይ “procès verbal” ዝተቀበልካዮ ክትፍርም ትሕተት ኢኻ፣ ግን ዝኮነ “procès verbal” ክትፍርም የብልካን። ናይ “procès verbal” ክትፍረም የብልካን ብዘይካ ምስ ኩሉ ኣብኡ ተዘርዝሩ ዘሎ ትሰማማዕ ኣለካ። ምናልባት እዚ ምስምማዕ ናብ ዘይተደለየ ጌጋ ፍጻመ ክወስደኩም ይክእል እዩ። ብዝኮነ, ወላ ውን ኣይትፈርም ኣብቲ መስርሕ ተመዝጊቡ እዩ ዝተርፍ።

ምናልባት ናይ “proces verbal” ምቅባል ምስ “Obligation de Quitter le Territoire Français” (OQTF) ምትሕሓዝ ኣለዎ። ብናይ “procès verbal” ምስ ተቀበልካ ብጥንቃቀ ከተረጋግጽ ኣለካ ምስኡ ካብ ክልል ፈረንሳ ንክትወጽእ ዝሕብር ሰነድ ከይትቅበል።

 

እንታይ እዩ OQTF?

“Obligation de Quitter le Territoire Français” ማለት ቃል ብቓሉ ንክልል ፈረንሳ ክትገድፍ ዘገድድ እዩ። እዚ ቀንዲ ሰነድ ንስደተኛታት ካብ ፈረንሳ ምእላይን ካብ ፈረንሳ ክትወጽእ ዘገድድን እዩ። እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፈረንሳ ንክትቅመጥ ሕጋዊ ሰነድ ምስ ዘይህልወካ፡ ናይ ዕቁባ ምሕታት መሰልካ ምስ ዝንጸግ ወይ ድማ መንበሪ ፍቃድካ ምስ ዝወድቅ እዩ። ናይ OQTF ግብረመልሲ ብናይ መንነት ምርግጋጽ ይወሃብ - ምናልባት መንነትካ ንከረጋግጹ ኣሰር ኣጻብዕቲ(ዓሸራ) ክወስዱልካ እዮም እዚ ድማ ኣብ ፈረንሳ መሰል ኣለካ ድዩ ንክውሱኑ ይሕግዞም።

 

ወትሩ OQTFs ብቅልጡፍ ብዘይ ምዱኑጋይ ንክትስጎግ ሕቶ የቅርቡ፡ እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ፈረንሳ ክትወጽእ ኣለካ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ካብ ፈረንሳ ምስ ዘትወጽእ ክትእሰር  ወይ ድማ ናይ ገዛ እሱር ክትከውን ትክእል። እዚ ክሳብ ሓደ ዓመት ካብቲ ውሳነ ዝተቀበልካሉ ዕለት ክከውን ይክእል እዩ።

 

ናይ OQTF  ምስ ትቅበል እንታይ ክትገብር ኣለካ?

መብዛሕቲኡ OQTFs ይግባይ ክትብል 48 ሰዓታት ኣለካ። ስለ ዝኮነ ብቅልጡፍ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ክትረክብ ኣለካ:

እንተ`ድኣ ኣብ ካሊስ ኣለኩም ንገበርቲ ሰናይ ብዛዕባ  La Cabine/Legal Shelter ሕተትዎም።

 

እንተ`ድኣ ኣብ ዳንኬር ኣለኩም ንገበርቲ ሰናይ ብዛዕባ La Cimade ሕተትዎም።

 

እንተ`ድኣ ትሕቲ ዕድመ ኮንካ ናይ OQTF ተቀቢልካ ንገበርቲ ሰናይ ብዛዕባRefugee Youth Service ሕተትዎም።

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram