ተግባራዊ ሓበሬታ ን ሓተትቲ ዕቁባ ኣብ ዩከይ (UK) 

መንበሪ ወይ መዕቆቢ ኣብ ግዜ ናይ ዕቁባ ሕቶኹም እንዳ ተካየደ ኮሎ።
 

 1. ምዝገባ ምሕታት ዕቁባ


 

  2. ናይ መጻረዪ(ቀዳማይ) ቃለመሕተት – ገምጋም እንተድኣ ‘ጸገም ኣሎ’


 

  3. እንተድኣ ጸገም ኣለኩም ኣብ ‘ፋልማይ መንበሪ’ ትቅመጡ


 

  4. ሓገዝ ምሕታት


 

  5. ዝርግሐ ናይ መንበርን ገንዘባዊ ሓገዝን


 

  6. ውሳነ ናይ ዕቁባ ምሕታት

ፋልማይ(ናይ መጀመርታ) መዕቆቢ

 • ንሓጺር ግዜ ናይ ዕቁባ ምሕታት ክሳብ ትምዝገብ

 • ብሓፈሻ  3-4 ሰሙናት

 • ሆስቴል - መብዝሕቲኡ ግዜ ናይ ሓባር ክፍሊ

 • ምሉእ ቦርድ , ፍርቂ ቦርድ ወይ ነብሰ ምቅራብ

ዝርግሐ መዕቆቢ

 • ንነዊሕ ግዜ መዕቆቢ ክሳብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናይ ዕቁባ ዝወሃበካ 

ሓተቲ ዕቁባ ናይ መዕቆብን ገንዘባዊ ሓገዝን መሰል ኣለዎም እንተድኣ እዞም ዝስዕቡ መምዘኒታት ኣሎ : 

 

 • ኣብ መስርሕ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕቁባ ምሕታት መስርሕ

 • ናይ  ‘destitution test ’ ፈተና ክትሓልፍ ኣለካ ’ – እዚ ማለት ድም ብቁዕ መዕቆቢ ከምዘይብልካ ዘረጋግጽ  ማለት እዩ፡ ወይ ድማ ንዓኩምን ን ባኩም ዝእለዩ ሰባትን  እኩል ገንዘብ ን መነባብሮካ ዝሽፍን ምስ ዘይህልወኩም።

 • ብዝተካእለ መጠን ብቅልጡፍ ዕቁባ ሕተቱ  (ከም ልሙድ ኣብ ዛተክምሉ ወይ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልታት ንብ ዩከይ ዛተክምሉ)

 

ኩነታት መዕቆብን ገንዘባዊ ሓገዝ  ክትረክብ እትገብሮም:

 

 • ናይ ጉዕዞ ቆጸራ ተከታተል  (ንኣብነት መዕቆቢ ክትቅይር ክትሕተት ትክእል ኢካ)

 • ኣብ ዝተወሃበካ መዕቆቢ ምንባር ወይ ምቅማጥ

 • ሕግታት ናይ መዕቆቢ ምትግባር 

 • ብናይ ስደተኛታት ሓለፍቲ ዝተዳለወ ኣኼባ ናይ ጸብጻብ ኣገደስነት ምኽባር

 • ቆጸራታት ናይ Home Office ምኽበር  (ንኣብነት ናይ ዕቁባ ምሕታት ቃለ መሕተት ምክያድ ውይ ድማ ንናይ ዕቁባ መሰልካ ዝሕግዝ ሰነዳት ምቅራብ) 

መዕቆቢ 

 

ግዝያውን ዘይውልቃውን መዕቆቢ ብዘይ ምርጫ ይዳለወልኩም። እዚ ማለት ድማ ኣበይ ከም እትነብር ክትመርጽ ኣይትክእልን ኢካ።

 

ስድራቤት ኩሉ ግዜ ኩሉ ዘማልአ መዕቆቢ(ክሽነን ሽቃቅን ዘለዎ). 

 

እስካቡሊ ፣ ፍቁራት፡ ሰብ ሓዳር ቆልዑ ዘይብሎም ናይ ሓባር መዕቆቢ ይወስዱ። ነፍሲ ወከፍ ገዛናይ ሓባር ክሽነ፡ ሽቃቕ፡ መመገቢ ጣውላን ኩርስን፡ መሕጸቢ ክዳውንቲ፡ ናይ ህጻናት መከላከሊ ኣቑሑት (ዘድሊ እንተ ኮይኑ) ኣብ ምምጻእኩም ሽጎማኖን ኣንሶላን ክትወሃቡ ኢኩም። 

 

ጋዝ፡ ማይ፡ ኤሌክትሪክ ምስቲ መዕቆቢ ዝተጠቃለለ እዩ፡ ዝኮነ ዝኽፈል የብልኩምን።

ገንዘባዊ ሓገዝ(ደገፍ) (ክፍሊ 95 ሓገዝ)

 

ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ሓተቲ ዕቁባ ሰሙናዊ £37.75 ገንዘባዊ ሓገዝ ይረክብ። እዚ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ብናይ ገንዘብ ካርድ (debit card)  (Aspen card ተባሂሉ ዝጽዋዕ) ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብ Home Office  ይስደደልካ። እዚ ካርድ እዚ ኣብ መብዛሕቲኡ ድካናትን ኣብ ናይ ገንዘብ ማሽን ይሰርሕ።

 

ተወሳኺ ሕገዝ ክትሓተሉ ትክእል ኩነታት ኣሎ: 

 

 • እንተ ደኣ ጠኒስኪ ንሰሙን  £3 ተወስኪ ይግበኣክን

 • እንተ ደኣ ጠንስቲ ኮንኪ ብድምር £300 ክትሕትት ይፍቀድ እዩ። ናይ ግድን ካብ ቅድሚ 8 ንሰሙን ናይ ሕርሲ ክሳብ 6 ሰሙን ድሕሪ ሕርሲ ክተመልክት ኣልካ። እንተድኣ ካብ ዩከይ ወጻኢ ተወሊዱ እሞ ትሕቲ ሰለስተ ወርሒ እንተኮይኑ እቲ ቆልዓ £300  ክትወስድ ትክእል ኢካ ።

 • ተወሳኪ ክፍሊት ኣብ እዋን ጥንሲ ምስ እትደልዩ ን Home Office ደብዳቤ ናይ midwife ወይ  GP  ወይ ቅዳሕ ናይ ውሊድ ምስክር ክትሰዱ ኣለኩም ።

 • ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ትሕቲ 1 ዓመት ኣብ ትሕቴኩም ዝእለ ሰሙናዊ £5 ፓውንድ ክትሓትት ትክእል ኢካ 

 • ከምኡ`ውን ተወሳኪ ን ካብ 1 ዓመት ክሳብ 3 ዓመት ንዘለዉ ቆልዕ  £3  ፖውን  ሰሙናዊ ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ክትሓትት ትክእል ኢካ። 

 • ተወሳኪ ክፍሊት ናይ ቆልዑት ምስ እትደሊናይ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ን Home Office ኦሪጆናል ናይ ጥምቀት ምስክርነት ክትሰድድ ኣለኩም ወይ ድማ ካልእ ሰነዳት ዕለተልደት ዘረጋግጽ ክትሰዱ ትክእሉ ኢኩም።

 

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

 

ሕ: ኣበይ ከም ዝቅመጥ ክመርጽ  ይክእል`ዶ ?

መ: ነኖ. ቦታ ክትመርጹ ኣይትክእሉን ኢኩም። ፍሉይ ዘድልየኩም(ከም ስንክልና) ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ።

 

ሕ: ካብ ስድራይ ሓገዝ ክሓትት ይክእል ዶ?

መ: እወ. ካብዞም ዝስዕቡ ክትሓትት ትክእል: 

 • ጽግዕተኛታት (በዓልቲ ቤት ን ትሕቲ 18 ዓመት ቆሉዑትን)

 • ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤት ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም እንተ ወሓደ ን 6 ወርሒ ምሳኩም ዝተቀመጥ

 • መንእሰያት ልዕሊ 18 ዓመት ስንክልና ዘለዎም

 

ሕ: ካልእ ሓገዝ ክሓትት ይክእል ዶ ከምኡ ውን ናይ ክፍሊት ሓገዝ?

መ: ነኖ. ሓተቲ ዕቁባ ካልእ ሓገዛት(benefits) ክሓቱ ኣይፍቀዶምን እዩ።

 

ሕ: ነጻ ናይ ጥዕና ክንክን ክረክብ ይክእል ዶ?

A: እወ. ሓተቲ ዕቁባ ጉዳዮም ዝረአ ዘሎ ወይ ድማ ይግባይ ዝበልኩም ናይ ሕክምና(NHS) ቀዳማይን ካልኣይን ነጻ ኣገልጉሎት ትወሃቢ ኢኩም፡ ከም ግዝያዊ ተሕከምቲ ክትምዝገቡ ኣለኩም። እንተ ድኣ ናይ ናይ ሕቶ ናይ ዕቁባኩም ወይ ይግባይ ዝበልኩሞ ተነጺጉ ግን ህጹጽ ሕክምና ጥራይ ኢኩም ብነጻ ትረክቡ.

 

ሕ: ናይ ውላድ ወይ ኣደነት ክንክን ክረክብ ይክእል ዶ?

መ: ሓተቲ ዕቁባ ኩሉ ግዜ ናይ ውላድ ወይ ኣደነት ክንክን ብ NHS ይረክቡ። እዞም ዝስዕቡ ምስ ዝሕልዉካ ድማ ነጻ ይከውን: 

 • ዕቁባ ሓቲትካ ውሳነ ትጽበ እንተሃሊኻ

 • ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቃድ ምስ ዝወሃበካ

 • ናይ ስደተኛታት ገንዘባዊ ሓገዝ ትቅበል እንትሃሊካ

 

ሕ: ስራሕ ክረክብ ይክእል ዶ?

A: ነኖ. ሓተቲ ዕቁባ ክሰድሑ ዝፍቀዶም ንልዕሊ ሓደ ዓመት ብዘይ ጌግኦም ናቶም ውሳነ ምስ ዝጽበዩ ጥራይ ክሰርሑ ዝፍቀዶም። ናይ ስራሕ ፍቃድ ንክረክቡ ናብ  UK Border Agency  ከመልክቱ ኣለዎም ።

 

ሕ: መዕቆቢ ምስ ዘይደሊ ገንዘባዊ ሓገዝ ክረክብ ይክእል ዶ?

መ: እወ. እንተ ድኣ ናይ መዕረፊ ፈተና ረኪብካዮም እሞ ድማ መዕቆቢ ረኪብካ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ጥራይ ትሓትት ኢካ።

 

ሕ: እንታይ የጋጥም ናይ ዕቁባ ሕቶ ውሳነ ምስ ተዋህበ?

መ: እንተ ድኣ ናይ ዕቁባ ሕቶ ተነጺጉ ካብ ዩከይ ክትወጽእ ምድልዋት ክትገብር ኣለካ፣ ካብ ውሳነ ዝተወሃበኩ ዕለት ን 21 መዓልታት ጥራይ እዩ መሰል ዘለካ፡ እንተኮነ ግን ጽግዕተኛታት ወይ ትናበይቲ ህጻናት ምስ ዝህልዉ እቲ ናይ ዕቁባ ሓገዝ ክቅጽልእዩ። እዚ ሓገዝ እታ ስድራ ብፍቃዳ ካብ ዩከይ ክትቅወጽእ እንተደልያ እዩ ዝቃረጽ። 

 

ናይ ዕቁባካ ሕቶ ምስ ዝንጸግ ይግባይ ክትብል ትክእል ኢካ። እቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝን ነጻ መንበርን ክሳብ እቲ ናይ ይግባይ መስርሕ ዝዛዘም ክቅጽል እዩ።

 

እንተ ድኣ ዕቁባካ ሕቶ ተዓዊቱ እቲ ናይ ዕቁባ ሓገዝ ካብታ ውሳነ ዝተቀበልካላ ድሕሪ 28 መዓልታት ደው ክብል እዩ። ስራሕ ክትሰርሕ ትክእል ፡ ካልእ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትሓትት፡ ውልቃዊ ቤት ክትሕዝ ትክእል።

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram