ከመይ ገርካ ናይ ተሌፎን ካርድ ትሓትት

  • ናብ ናይ ገጻት መጽሓፍ  ክትጽንበሩ ሕቶ ስደዱ: Phone Credit for Refugees and Displaced People https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/ 

  • ዕድመኩም ዘለክሞ ቦታ ንገርዎም (ካሊስ/ዳንኼርኽ/ፍራንስ)

  • ምስ ተቀበልኩም , ኣብቲ ፔጅ(page) ኣብዚ ሊንክ ጠውቁ: www.pc4r.org/robot

  • እዚ ናብቲ ናይ ምምልካት መስርሕ ክመርሓኩም እዩ (ብዝተፈላለየ ቃንቃታት ኣለኩም)

  • ነዚ ክመስል እዩ:

  • ናይ አድኩም ስእሊ ኣብ ትነብሩሉ ምስ ትሕተቱ ፣ ኣብ ቴንዳኩም / ኣብ ከባቢ ካምፕኹም  ወይ ድማ ኣብ ናይ ኢንፎ ባስ (Info Bus) ኮንኩም ክትሰዱ ኣለኩም

  • ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ 30 መዓልታት ሓንሳብ ጥራይ እዩ ናይ ሞባይል ካርድ ክሓትት ዝክእል - እንተ ድኣ ብዝሕ ግዜ ኣመልኪትኩም ወይ ድማ ብዝተፈላለይ ተሌፎን ቁጽሪ፡IMEI codes፡ ወይ ስም ፈቲንኩም ካብ እዚ መስርሕ ክትእለዩ ኢኹም ከምኡ`ውን  ካብዚ ጉጅለ ዝኮነ ናይ ሞባይል ካርድ ኣይክትቕበሉን ኢክም።

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram