ኣ ብ ሃ ገ ረ ይ ወጻ ኢ ኮይነ ኣ ባላ ት ስድራ-ቤተይ ክጥር ን ፍ ይኽእ ል ዶ?

ጥር ናፈ ስድራ-ቤት ኣ ብ ትሕቲ መምሪሒ ዳብሊን ሰለስተ (Dublin III) 

ካብ ስድራ ምፍላ ይ ከቢድን ቀልቢ ዝሰልብን እ ዩ ። ሓበሬታ ን ስደተኛታት ኣ ብ ጉዕ ዞ (Refugee Info Bus) ብዛ ዕባ ምጥርና ፍ ስድራ-ቤት ዝምልከት ናይ ሓበሬታ ሰን ደቅ ኣ ዳልያትልኩም ኣ ላ ። 

ኣ ባል ስድራ ና ይ ምጥላ ብ ኣ ገ ባባት ኣ ብዚ ዝተሓጽረ ግን ኣ ዮከነ ን ። ንኻልእ ኣ ገ ባባት ከም ብኣ እ ን ጋት ሃ ገ ር ዝግበር ምጥር ናፍ ስድራ-ቤትን ናይ ስድራ ቪሳታትን ኣ ብ ሰን ደቅ ሓበሬታ ንስደተኛታት ኣ ብ ጉዕ ዞ (Refugee Info Bus) ተመልከቱ። 

እ ዚ ሓበሬታ እ ዚ ንኣ ባላት ዳብሊን ሰለስተ (Dublin III) ዝኾና ሃ ገ ራት ጥራይ ዝምልከት እ ዩ ። እ ተን ሃ ገ ራት ድማ ከምዘ ን ዝስዕባ እ የ ን፤ ኣ ውስትርያ , በልጁም, ቡልጋሪያ, ኩሬሻ, ሳይፕራስ, ቸክ ሪፓብሊክ, ደንማር ክ, ኢስቶን ያ, ፊንላ ን ዳ, ፈረ ንሳ, ጀር መን , ሆላ ንዳ, ሃ ን ጋሪ, ኣ ይስላን ዳ, ኣ የ ርላ ን ዳ, ጥልያን , ላትቭያ, ሊችተንስተይን , ሊትወን ያ, ላ ክስን በር ግ, ማልታ, ኖር ወይ, ፖላን ዳ, ፖርቱጋል, ሮማን ያ, ስሎቫክያ, ስሎቨን ያ, ስፓኛ, ሽወደን , ስዊዘ ር ላ ንድ, ዓባይ ብሪጣን ያ. Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, the Netherlands, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. 

ን ጥርና ፈ ስድራ-ቤት ከተመልክቱ ትኽእ ሉ ን ስኻትኩምን ክጥር ነ ፉኹም ትደልይዎም ኣ ባላ ት ስድራኹምን ግድን ኣ ብዘ ን ኣ ብ ላ ዕ ሊ ዝተጠቅሳ ሃ ገ ራት ሕጋዊ ና ይ መምበር ፍቃድ ምስ ዝህልዎም ጥራይ እ ዩ ። እ ዚ ማለት ከኣ ስደተኛታት፣ ሓተቲ ዑቅባ፣ ዘ ግነ ት ወይ ድማ ካልእ ና ይ ዓቁባ መምበሪ ፍቃድ ክህልወኩም ኣ ሎዎ። 

ንመምበሪ ፍቃድ ምስ ኣ መልከትኩም ኣ ብ ዉሽጢ ሰለስተ ወር ሒ ጥራይ እ ዩ ን ጥር ና ፈ ኣ ባል ስድራ-ቤት ከተመልክቱ ዝከኣ ል። እ ዚ ማለት ከኣ ኣ ብ ኣ ባላት ዳብሊን ሰለስተ ዝኾና ሃ ገ ራት ዕ ቁባ ምስ ሓተትኩም ኣ ብ ዉሽጢ ሰለስተ ወር ሒ ምስ ዘ መድኩም ክትጥር ነ ፉ ከምትደልዩ ከተመልክቱ ይግባእ ። 

ኣ ብዘ ን ኣ ብ ላዕ ሊ ዝተጠቅሳ ኣ ባላት ሃ ገ ራት ዳብሊን ኮን ኩም ንጥር ናፈ ስድራ-ቤት ንኸተመልክቱ ዝኽፈል ገ ን ዘ ብ የ ለን ። ምና ልባት ግን መር መራ ናይ DNA ክትገ ብሩ ወይ ድማ ሰነ ዳት ከተተር ጉሙ ምስትደልዩ ገ ን ዘ ብ ከድልየ ኩም ይኽእ ል። ኣ ብ ትሕቲ መምር ሒ ዳብሊን ሰለስተ ምጥር ና ፍ ስጋብ 11 ወር ሒ ክወስድ ይኽእ ል፣ ካብኡ ን ላ ዕሊዉን ክወስድ ይኽእ ል እ ዩ ። ኣ ብ ትሕቲ መምሪሒ ዳብሊን ሰለስተ ኣ ብ ዘ ለኹሞ ዓዲ ን ኽመጹኹም ከተመልክቱሎም ትኽእ ሉ ኣ ባላ ት ስድራ- ቤት፣

 1. በዓል/ቲ ቤት፣ ካልእ ሕጋዊ/ቅቡል መጻ ምድቲ 

 2. ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ 

 3. ካብ ስድራኹም ተፈሊኹም ኣ ብ ካልእ ሃ ገ ር ትነ ብሩ ትሕቲ ዕ ድመ እ ን ተኾን ኩም ድማ ወለድኹም፣ የ ሕዋትኩም፣ ወለዶም ን ወለድኹም፣  ኣ ኮታትኩምን ሓው-ኣ ቦታትኩምን ወይዉን ሓትኖታትኩምን ኣ ሞታትኩምን ክትጠልቡ ይከኣ ል

 4. ጽግዕተኛ ዘ መድ

 5. ካልኦ ት ኣ ባላት ስድራ ዉን ኣ ብ ትሕቲ ዘ ይቀያዲ ዓንቀጽ ከመልክቱ ይከኣ ል 

  1. በዓል/ቲ ቤት፣ ካልእ ሕጋዊ/ቅቡል መጻ ምድቲ ምር ዕዋት እ ን ተኾንኩም ወይ ድማ ካልእ ቅቡል ናይ መዉስቦ ዝምድና እ ንተሊኩም ከምኡዉን ን ክልተ ዓመት ዝኣ ክል ን ቀጻ ሊ ምሳኹም ከም መጻ ምዲ/ቲ ዝነ ብር /ትነ ብር ዝነ በረ /ት ዘ መድ እ ሞኸኣ ኣ ብዘ ን ኣ ባላ ት ዳብሊን ሰለስተ ዝበሃ ላ ሃ ገ ራት ና ይ መምበሪ ፍቃድ እ ን ተልይዎም ከተመልክቱሎም ይከኣ ል። እ ዚ ዝተጠቅሰ ዝምድና ታት ካብ ሃ ገ ር ኩም ምስ ወጻ እ ኩም ዝጀመረ ክኸዉን ይኽእ ል እ ዩ ። ኣ ባላ ት ዳብሊን ሰለስተ ዝኾና ሃ ገ ራት ካብ ሓደ/ሓንቲ ባዓል/ቲ ቤት ንላ ዕ ሊ ን ጥር ና ፈ ስድራ-ቤት ክተመልክቱ ኣ ይፍቅዳን እ የ ን። 

ክልተኹም ተጻ መድቲ ድማ ነ ን ዕ ቁባኹም ዝከታተሉ/ላ ሰበስልጣ ትነ ብሩለን ኣ ባላ ት ዳብሊን ሰለስተ ዝኾን ሃ ገ ራት ክጥርነ ፉ ከምትደልዩ መልክዕ ብጽሑፍ ከተመልክቱ ይግባእ ። 

  2. ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣ ብዘ ን ኣ ብ ላ ዕሊ ዝተጠቅሳ ሃ ገ ራት ትሕቲ ዕድመ ደቅኹም እ ንተልዮምኹም ወይዉን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እ ን ተኾንኩም ን ጥርና ፈ ስድራ ከተመልክቱ ይከኣ ል። እ ቶም ተመልክቱሎም ትሕቲ ዕ ድመ ቆልዑ ድማ ግድን ትሕቲ 18 ክኾኑ ኣ ሎዎም። እ ቶም ከተመልክቱሎም ትደልዩ ቆልዑ ከኣ ነ ፍሶም ዝኸኣ ሉ ኩኾኑ የ ብሎምን፣ ማለት ምር ዕ ዋት ወይ ዉን ዝወለዱ ክኾኑ የ ብሎምን ። እ ቶም ክትጥርነ ፉ ትደልዩ ድማ ን ዕ ቁባኹም ዝከታተሉ ሰበስልጣ ትነ ብሩለን ኣ ባላት ዳብሊን ሰለስተ ዝኾን ሃ ገ ራት ክጥር ነ ፉ ከምትደልዩ ብመልክዕ ብጽሑፍ ክትሕብሩ ይግባእ ። 

  3. ካብ ስድር ኦ ም ተፈልዮም ዝነ ብሩ ቆልዑ ካብ ስድራኹም ተፈሊኹም በይንኹም ትነ ብሩ ኮን ኩም ምስ ስድራኹም ክትጥርነ ፉ ኣ ብ ትሕቲ እ ዚ ዓን ቀጽ እ ዚ ክተመልክቱ እ ን ተደሊኹም፡ 

  • ካብ ስድራ ተፈሊኹም በይንኹም ኣ ብ ጉዕ ዞ ዘ ሎኹም 

  • ትሕቲ 18 ኸኣ ክትኮኑ ኣ ሎኩም። ትሕቲ 18 ምዃን ኩም ብጭብጢ ከተእ ምኑ ክትክእ ሉ ድማ ኣ ሎኩም። እ ዚ ሰነ ዳት እ ንተዘ ይብልኩም እ ሞኸኣ ትሕቲ ዕድመ ዘ ይትመስሉ እ ንተኾን ኩም ከቢድ ክኸዉን ይኽእ ል እ ዩ ። እ ን ተዘ ይኣ ሚኖምኹም ድማ ብመንግስቲ ዝግበር ግምገ ማ ና ይ ዕ ድመ ክትገ ብሩ ትግደዱ። ነ ዞ ኣ ብ ላዕ ሊ ዝተጠቅሰ እ ን ተማሊእ ኹም ድማ ምስ ወለድኹምን የ ሕዋትኩምን ክትጥርነ ፉ ይከኣ ል። ከምኡዉን ብግቡእ ክና ብዩ ኹምን ከንብሩኹምን ክእ ለት ከም ዘ ለዎም መረጋገ ጺ እ ን ተቅሪቦም ምስሓዉ- ቦታትኩም፣ ኣ ኮታትኩም፣ ሓትኖታትኩም፣ ኣ ሞታትኩምን ወለዶም ንወለድኹምን ክትጥር ነ ፉ ክትሓቱ ይከኣ ል። 

 

  4. ጽግዕተኛታት ጽግዕተኛ ዝባሃ ል ምእ ላ ይ ዘ ድልዮ ሰብ እ ዩ ። ወላዲ፣ ደቅኹምን (ልዕሊ 18 ክኾኑ ይኽእ ሉ) የ ሕዋትኩምን ና ባኹም ተመር ኲሶም ዝነ ብሩ ወይድማ ን ስኻትኩም ናቶም ጽግዕተኛ እ ንተኾንኩም ብሓንሳብ ን ኽትጥርነ ፉ ክትሓቱ ትኽእ ሉ ኢኹም። ዝምድና ኹም ግና ካብ ቀደም ኣ ብ ወላ ዲት ሃ ገ ርኩም እ ን ከሎኹም ዝጀመረ ክኸዉን ኣ ሎዎ። እ ቶም ጽግዕተኛ ድማ ግድን ካብዞ ም ዝስዕቡ ክኾኑ ኣ ሎዎም፣ 

a. ነ ፍሰጾ ር b. ኣ ደ/ኣ ቦ ህጻ ን c. ዓበይቲ d. ብጽኑዕ ዝሓመሙ (ነ ባሪን ክሓዊ ዘ ይክእ ልን ሕማም (ከም ኣ ብነ ት፣ ሕማም መን ሽሮ) ዘ ለም ክኾኑ 

ኣ ሎዎም ማለት እ ዩ ) e. ወይ ከቢድ ኣ ካላዊ ስን ክልና ዘ ለዎም እ ቲ/ታ ን ጥር ና ፈ ስድራ ከ(ተ)መልክተሎም ዝደሊ/ትደሊ ድማ ነ ቶም ጽግዕ ተኛ ብግቡእ ክና ብይዎም ዝኽእ ሉ ክኾኑ ኣ ለዎም። እ ዚ ማለት ከኣ ንኹላ ትኩም ከን ብረ ኩም ዝኽእ ል እ ኹል ኣ ታዊ ክህልወኩም ኣ ሎዎ ማለት እ ዩ ።

 

  5. ካልኦ ት ኣ ባላት ስድራ ኣ ብ ትሕቲ ዘ ይቀያዲ ዓን ቀጽ ብኻልእ ና ይ ሕጊ ዓን ቀጻ ት ክጥርነ ፉ ዘ ይከኣ ሉ ኣ ባላ ት ስድራ ዝኾኑ ኣ ብ ትሕቲ ዘ ይቀያዲ ዓንቀጽ ከመልክቱ ይኽእ ሉ። ኣ ብ ትሕቲ እ ዚ ዘ ይቀያዲ ዓን ቀጽ ና ይ ምጥር ና ፍ ተኽእ ሎ ኣ ዝዩ ጸ ቢብ ኮይኑ እ ቶም ክጥርነ ፉ ዝደልዩ ዘ መድ ጽግዕተኛን ናይ ግህሰት ሰብኣ ዊ መሰላ ት ጥርዓን ዘ ሎዎምን ክኾኑ ኣ ሎዎም። 

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram