ብሬክሲት(Brexit)

እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ክሳብ ሕጂ? 

 

ዩከይ ብዕለት ካብ ዕለት 31 ጥሪ 2020  ብወግዒ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ። 

 

ናይ ዩከይ ናይ ስደተኛታት ዕቁባ ምሕታት መስርሕ ዝተቀየረ የለን። ዩከይ ክሳብ ሕጂ ካብ ሕብረት ስደተኛታትን መስርሕ ዕቁባን  ኤውሮጳ ኣይወጸትን ከምኡ`ውን ኩሉ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሕግታት ትክተል እያ። 

 

እንታይ የጋጥም ብድሕሪ እዚ? 

 

ዩከይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዩከይ ኣብ ምስግጋር እዋን ወይ ግዜ ክሳብ 31 ታሕሳስ 2020 ዝውዳእ ( ምናልባት ምንዋሕ እንተዘይሉ) ። ናይ ስደተኛታት መሰርሕ ክሳብ 31 ታሕሳስ 2020 ኣይቅየርን እዩ፡እንተኮነ ግን ድሕሪ እዚ ክቅየር ተክእሎ ኣሎ። ብልክዕ ነገራት ከም ዝቅየሩ ኣይፈለጥናን ኣለና።
 

ሓበሬታ ምሕታት ዕቁባን ስደተኛታት ድሕሪ ዕለት 31 ታሕሳስ 2020

 

ኣብዚ ሕጂ እዋንኣብ ዩከይ(UK) ክልተ ክፋላት ናይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን መንግስታዊ ሕግታት ኣለዎ፡ ንሳቶም ከኣ the domestic Immigration Rules ከምኡ`ውን the EU Dublin Systemይበሃሉ። 

 

ድሕሪ ዕለት 31 ታሕሳስ 2020, ዩከይ(UK) ኣካል ናይ ዳብሊን(Dublin System) ሕጊ ኣይኮነተን፡  እዚ ማለት ካኣ :

 

 • ዩከይ(UK) ምናልባት ንሓተቲ ዕቁባ ናብ ናይመጀመርታ ኣሰር ኣጻብዕቲ(ዓሸራ) ዝተወሰደሎም ናይ ኤውሮጳ( EU) ሃገራት ክትመልሶም ኣክትክእልን እያ። 

 • ዩከይ(UK) ናይ EURODAC ኣሰር ኣጻብዕቲ መዝገብ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ንሓተቲ ዕቁባ ናብ ናይ መጀመርታ ኣሰር ኣጻብዕቲ ዝተወሰደሎም ሃገር ክትመልሶም   ኣይክትክእልን እዩ።  

 •  ሕግታት ጥርናፈ ስድራቤት ክቅየር ዝሰፈሕ ዕድል ኣለዎ። 

ጥርናፈ ስድራቤት ድሕሪ ብሬክሲት(Brexit)

 

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዩከይ(UK) ክልተ መአንገድታት ጥርናፈ ስድራቤታት ኣሎ፡ ናይ ስደተኛታት ሕግን ናይ ዳብሊን(Dublin) ሕግን ይበሃሉ። ድሕሪ ብሬክሲት ጥርናፈ ስድራቤታት ብናይ ዓብላሊ ናይ ስደተኛታት ሕጊ እዩ ክካየድ።ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ስደተኛታት ሕጊ ካብ ናይ ዳብሊን ሕጊ ኣዝዩ ቀያዲ(ከቢድ) እዩ። 

 

ናይ ዩከይ(UK) መንግስቲ ድሕሪ እዚ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ሓድሽ ስምምዕ ክገብር ተክእሎታት ልዑል እዩ፡ እንተኾነ ግን እዚ ሓድሽ ስምምዕ ንናይ ዳብሊን ዝትክእ ኣይክከውንን እዩ። መንግስቲ ዩከይ ንህጻናት መሰነይታ ዘይብሎም ኣብ ኤውሮጳ ዝለዉ ናብ ኣብ ዩከይ ዘለዉ ስድራቤቶም ክጥርነፉ ወሲኑ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ናይ ዓቅሚ ኣዳም ዝበጹሑ ናይ ጥርናፈ ስድራቤት ዝኮነ ሓበሬታ የለን።

ናይ ዩከይ(UK) ናይ ስደተኛታት ሕጊ 

 • ስደተኛታት ትሕቲ 18 ዓመት ስድራቤቶም ወይ ኣለይቶም ወይ Pre-flight partner  ኣብ ዩከይ ክጽንበርዎም ይክእሉ እዮም።  

 • ‘Pre-flight partner’ ማለት ስደተኛ ካብ መበቆል ሃገሮም ቅድሚ ምውጽኦም ዝምድና ዝነበሮም፡ ስደተኛታት ናይዚ መረጋገጺ ከቅርቡ ይሕተቱ። 

 • ንበይኑ ዝኮነኡ ቆልዓ ናባላት ስድራቤቱ ምስኡ ኣብ ዩከይ ክመጹ ሓላፍነት ክወስድ ኣይክእልን እዩ። 

 • ካልኦት ኣዝማድ ወይ መቅርብ (ተኣለይቲ ዓቅሚ ኣዳም ዘይበጽሑ ዘመድ, ንዘይ ውላዶም ከም ውላዶም ብሕጊ ዝተቀበልዎም adopted children and post-flight family members) ናብ ዩከይ ክመጹ ይክእሉ እዮም እንተኾነ ግን  ናይ ብቑዕነት መረጋገጺ  ገደብ ኣለዎ ከምኡ`ውን ክፍሊት ኣለዎ

ስርዓት ወይ ኣገባብ ዳብሊን

 • ኣሰናዪ ዘይብሎም ቆልዑት ምስ ስድራቤቶም ዕቁባ ዝሓተቱ ወይ ድማ ብቑዕ ናይ ስደተኛታት ሰነድ ዘለዎም ኣብ ኤውሮጳ ክጥርነፉ ይክእሉ እዮም። 

 • ‘ኣባላት ስድራ’ ወለዲ ፡ ሓላፍነት ዘስምዓ ዓቅሚ ኣዳም ዝበጽሕ፡ኣሕዋት ወይ ድማ ካልኦት ኣዝማድ ዘጠቃለል, ስለዚ ካብ ናይ ስደተኛታት ሕጊ ዝገፍሕ ወይ ዝሰፈሕ እዩ።

 • ስደተኛታት ናይ ውክልና ወለዲን ቆልዑ ትሕቲ 18 ዓመት ክጥርነፉ ይክእሉ እዮም። 

 • ንበይኑ ዝኮነኡ ቆልዓ እሞ ድማ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ናብ ኣባላት ስድራቤቱ ክጥርነፍ ሓላፍነት  ክወስድ ይክእል እዩ።

 • ዝኮነ ክፍሊት የብሉን ከምኡ`ውን ናይ ብቁዕነት መረጋገጺ ካብ ናይ ስደተኛታት ዝወሓደ እዩ።

መሰል ደቂ ሰባት

 

ዩከይ(UK) ብናይ ዓለምለኻዊ መሰል ደቂ ሰባት ስምምዕ ኣብ 1951 ኣብ ትሕቲ ናይ ስደተኛታት ዋዕላ ከምኡ`ውን ናይ ኤውሮጳ ዋዕላን ተቀይዳ ክትከይድ እያ።  እዚ ማለት ዩከይ ናቲ ናይ መሰል ደኢ ሰብ ምሕላው ክትቅጽሎ ንስደተኛታት ናብ ሃገራት ስቅያት ክወርዶም ዝክእል ከይትመልስ  ማለት እዩ፡ ክሰርሑ፡ክመሃሩ፡ጥዕናዊ ክንክን ክግበረሎም መስል ኣለዎም ማለት እዩ።  

እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓኻ?

 

እዚ ማለት ዝኮነ ዝተቀየረ ነገር የለን ወይ ደማ ክሳብ 31 ታሕሳስ 2020 ዝቅየር የለን ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ናይ መሰጋገሪ እዋን ብልክዕ እንታይ ከም ዝቅየር ዝፈለጥናዮ የለን። ብልክዕ ዩከይ  ካብ ሕጂ ንደሓር ክፋል ናይ ዳብሊን ኣሰራርሓ  ኣይኮነትን  ከምኡ`ውን እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ስደተኛታት ሕጊ ክቅየር ይክእል እዩ። 

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram