پەڕەکانی زانیاریی پەنابەران لە بەریتانیا

  • Facebook

ژیان لە باکووری فەرەنسا

زانیاریی پەناخوازی

ڵێكۆلهوهرهكان له ناوهندی پاسی زانیاری پهنابهران ئهم زانیاریانه له ڕێگای سهرچاوه باوهڕپێكراوهكان كۆكردووتهوه.سهرچاوهگهلێك وهكوو مافی پهنابهری، ناوهندی پهنابهری و ئهورووپا و یهكێت ئهورووپا.ئهم بابهتانه جێگر نییه بۆ ڕاوێژ له سهر داواكاری پهنابهری. یاسای پهناخوازیگۆڕانكاری بهسهردێت و دۆسیهكان له یهك جیاوازن. ئهگهر سهك و گۆمانتان ھهیه له گهڵ كهسێكی شارهزای بواری یاسایی قسه بكهن.

زانیاریی پەناخوازی لەگەڵ 'Right to Remain'

 چاوپێکەوتنی سەرەتایی پەنابەری

پرۆسەی داواکاریی پەنابەریی بەریتانیا: لە پاش قەبووڵ نەبوون(رەفز).

پێناسەیەک لەسەر داواکاریی پەنابەری لە بەریتانیا

چاوپێکەوتنی ئەسڵی پەنابەری

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram