ایا تاسو د دې معلوماتو یا نورو معلوماتو په اړه پوښتنه لري؟ په خپله مورنۍ ژبه کې د کډوالو معلوماتو بس فیسبوک ته پیغام واستوئ.

  • Facebook

ژوند په شمالي فرانسه کې

د پناه غوښتنې معلومات

دمهاجرینو انفوبس څیړنکي دا معلومات داعتباری مراجع اومصادرو نه اخستی ده لکه  :درایت تو ریمین دفتر ؛ دریفیوجی کونسل دفتر ؛ دیورپ ای یو دفتر .را لارښونه ستا دپناه غوښتنی دقانونی کار په بدل کښی نه دی .دپناه غوښتونکو قانونی بدلیږي .دهر نفر قضیه اوکیس بیله ده اودنورو نه فرق لري؛ که دغه موضوع درته واضحه او ښکاره نه وي نو تاسو یو  مسلکی قانونی سړي سره اړیکي ونیسۍ.

د کډوالو معلومات ویډیوګانې ، د ‘Right to Remain’ سره

د "سکینګینګ مرکه" هغه لومړۍ مرکه ده چې تاسو د پناه غوښتنې غوښتنه کولو څخه وروسته ترسره کیږي.

د پناه غوښتنې د ادعا انکار وروسته

د پناه غوښتنې ادعا کولو معرفي کول توګه پیژندلې غوښتنه

په برطانیه کی پناه غوشتنه کول: د پناه غوښتنې مرکه

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram