Herreega bilbila irratti akka guuttamuuf akkamiin iyyatu

  • Fuula Feesbuukii: 'Phone Credit for Refugees and Displaced People' jedhutti miseensa ta'uuf gaaffii dhiheessi https://www.facebook.com/groups/Credit4Refugees/ 

  • Umurii kee fi Iddoo jirtuu  itti himi (Kaale/Daankirk/Faransay)

  • Erga si simatan booda, hidhaa kana fuula irratti cuqaasi: www.pc4r.org/robot

  • Inni kunis adeemsa iyyannoo sitti akeeka (Afaan danuudhan kan qophaa'eedha) 

  • Isa kana fakkaata:

  • Iddoo jirtu sanatti suuraa harka kee akka kaatee ergitu yoo gaafatamte, iddoo dunkaana keessa bultutti/ naannoo buufatatti ykn konkolaataa Rifuujii iinfoo baasii biratti ka'uu ni dandeetta:

  • Namni tokko guyyaa 30tti al tokko herreega bilbilaaf iyyachuu ni danda'a, yeroo hedduu deddeebitee yoo iyyatte  ykn bilbila, koodii IMEI ykn maqaa garagaraatiin yoo iyyatte, adeemsicha keessaa ni haqamta akkasumas lammata deebitee tajaajila herreega bilbilaa hin argattu

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram