OQTF Dirqama biyya Faransay gad lakkisanii bahuu 

OQTF Namoota hayyama seeraatin ala biyya Faransay keessa jiraatan akka adda baasuuf aangoon kennameeraaf. Kunis namoota iyyannoon irkattummaa isaanii diddaa argatanii fi poolisiin sakkattaan kan adda baase ilaallata. Yeroo murtaahe keessatti ufii keessaniin dirqama biyya Faransay gad dhiistanii bahuu qabdu jechuudha. OQTF mormuu ni dandeetta garuu kana gochuuf yeroo murtaaye keessatti gochuu qabda (sa’aati 48 ykn guyyota 30). Murtii sana OQTF irraa akkuma argatteen, sa’aatii 24 keessatti gorsa seeraa argachudhaaf iyyachuu qabda. Legal Shelter (Calais) ykn La Cimade (Dunkirk). 

Akaakuu 3n OQTF 

• Biyya Faransay sa’aa 48ti gad lakkisanii bahuuf – OQTF feedhiin ala dirqamaan biya lakkisiisuuti. 

• Biyya Faransay guyyoota 30 keessatti gad lakkisanii bahuu- kunis bifa lama- OQTF fedhiidhaan biyya Faransay gad lakkisanii bahuu fi OQTF diddaa dhumaa iyyanno kolugaltummaati. 

 

Yeroo iyyannoo murtaahaa:

• OQTF sa’aatii 48- sa’aatilee 48 keessatti ol iyyachuutu irra jira 

• OQTF erga diddaan dhumaa iyyannoo koolugaltummaa irratte kenname- ol iyyanno guyyaa 15 keessatti 

• OQTF feedhiidhaan biyya gad lakkisuu- ol iyyannoodhaaf guyyoota 30 

 

Guyyaa biyya lakkisuun isin irra jiru keessatti gad hin lakkifne yoo ta’e- mana hidhaa ykn mana jireenyaa keessatti woggaa tokkoof hidhamuu maltu kunis erga OQTF isin qaqqabee booda. 

Namoota umuriin isaanii 18 gad ta’e- OQTF isaan irratti hin hojjatu 

Murteen OQTF kan IRTF wojjiin qindaaye ta’e (biyya Faransayitti lammata akka hin deebine) 

• Murtii kana irratti ol iyyannoo galfachuun ni danda’ama. Haa ta’uu garuu, yeroo murtaayaa OQTF keessatti ta’uu qaba (sa’aatii 48, guyyaa 15 ykn 30 ) 

• Erga murtiin OQTF isiniif kenname garuu yeroon isi biyya gad lakkistanii bahu qabdan darbee san booda IRTF isinif kenname- ol iyyannodhaaf guyyoota 15 qabdu 

Odeeffannoon kun kan qoophaahe fuula odeeffannoo La Cimade - http://www.psmigrants.org/site/wp-content/uploads/2018/11/FICHE-REFLEXE_OQTF.pdf 

Woraqaan odeeffannoo kun gorsa seeraatiif hin oolu. Dhimmi kolugaltummaa yeroo yerotti jijjirama dhimmichis yeroon waan jijjiiramuuf Yeroo hunda ogeessa seeraa irraa gargaarsa gorsaa gafadhaa. 

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram