Yeroo muddamaatti (balaatti)

Yeroo muddamaatti gargaarsaaf gara 112 bilbilachuu ni dandeetta Lakkofsichi kan bilisaa fi bilbilichi mallatto neetworkii yoo hin qabneyyuu guutuu Awuroppaa keessatti kan dalaguudha. Woliin dubbiin kan adeemsifamu afaan Ingiliiziin yoo ta'eyyuu yeroo tokko tokko afaan Fireenchii fi Jaarman fayyadamuu ni dandeetta. Ambulaansii yoo barbaadde, taajajila ibiddaa ykn poolisii haala muddamaa kee irratti hundaayuun yoo barbaadde dhimma itti baata. Karaa seeraan ykn seeraan alaa ta'een kan biyya keessa jirtu yoo ta'es si gargaaru. 

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram