آیا شما در مورد این اطلاعات یا اطلاعات دیگر سوالی دارید؟ پیام بدهید به  Refugee Info Bus  فیس بوسایت 

  • Facebook

زندگی در شمال فرانسه

اطلاعات مربوط به پناهندگی

فیلم های اطلاعات مربوط به پناهندگی با "Right to Remain"

تقاضاي پناهجویی در انگلستان: مصاحبه ممیزی (یا غربالگری، یا بررسی اولیه)

پس از رد درخواست پناهجویي

مقدمه ای بر پناهجویی - درخواست برای شناخته شدن بعنوان پناهنده

تقاضاي پناهجویی در انگلستان: مصاحبه اصلي پناهجویي

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram