Odeeffannoo kana ilaalchisee ykn kanneen biraa irratti gaaffii qabdaa? Fuula feesbuukii Refugee Info Bus irratti afaan Oromoon ergaa gabaabaa erguu ni dandeetta.

  • Facebook

Haala jireenyaa kaaba Faransay

Odeffannoo koolugaltummaa

Qorattooni Refugee Info Bus odeeffannoo kanneen kan wolitti qaban, madda amanamoo irraayi.      isaanis Right to Remain, Refugee Council and Europa.EU kan jedhamaniidha. Woraqaan kun kan gargaaru malee iyyannoo koolugaltumma ilaalchisee gorsa seeraatiif hin oolu. Seerri ni jijjiirama, dhimmi martuu gargara. yoo kan shakkiin isinitti bulu ta’e ogeessa seeraa dubbisaa.  

Odeeffannoo koolugaltummaa viidiyoodhaan kan 'Right to Remain'

1. Iyyannoo koolu galtummaa dhiyeefachuuf Seensa – baqataa ta’uu keessan beekuudhaaf gaaflee dhiyaatan

2. Biyya UK t koolu galtummaa gaafachuu, af- gaafi calalii

3. Koolu Galtummaa UK t akkamit akka argatu, af-gaafi koolu galtummaa

4. Iyyannoo koolu galtummaa keef yoo diddaa argate

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram